Bases Turislab

Bases da convocatoria do Programa Turislab

A Xunta de Galicia aposta polo emprendemento e a innovación como vía para mellorar a calidade de vida dos cidadáns de Galicia, como panca de eficiencia e de calidade da xestión autonómica, e como polo de xeración e atracción de actividades de alto valor engadido.

Co obxectivo de potenciar o alto impacto económico do turismo en Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia quere consolidar a Aceleradora de Proxectos Turísticos de Galicia apoiando a impulsar a emprendedores con ideas ou proxectos de negocio enfocados no sector turístico, así como crear un ecosistema que permita poñer en contacto a estes con redes de mentores, profesionais, expertos e empresas tractoras para o desenvolvemento dos devanditos proxectos e negocios, á vez que facilita os recursos, servizos e axudas económicas a estes emprendedores para a creación e constitución das empresas, ofrecéndolles ademais a posibilidade de establecer contactos entre as empresas con fontes de investimento públicas e privadas.

A Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos, é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia e coordinada por GALICIA TURISTIC SL, que contará coa participación de grandes empresas tractoras do sector turístico do mesmo xeito que con outras entidades colaboradoras doutros sectores que poidan encaixar neste proxecto.

O Obxectivo da Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos é a aceleración e a consolidación de proxectos especializados no sector turístico e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento, contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.

A Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos rexirase polas seguintes

BASES LEGAIS

Ponse en marcha a segunda edición do Programa da Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos co fin de potenciar a creación de novas empresas e fomentar a atracción, instalación e consolidación de empresas innovadoras vinculadas ao sector turístico en Galicia.

Esta Segunda Convocatoria será desenvolvida por GALICIA TURISTIC SL en colaboración continua coa Axencia de Turismo de Galicia, ao redor dunha convocatoria que consta de 4 fases Pre- seed:

 • Fase 1.- Convocatoria e Selección dos proxectos
 • Fase 2.- Pre-Academia
 • Fase 3.- Academia
 • Fase 4.- Investor Day e Demo Day Final

Á finalización de todo o Programa de Aceleración, premiaranse aos 4 (3+1) proxectos seleccionados na Xornada de DEMO DAY Final e a través dos mecanismos previstos no ordeamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para ser beneficiarios

PARTICIPANTES

Poderán participar neste Programa os emprendedores e/ou empresas con personalidade física ou xurídica, cuxa actividade principal estea relacionada co sector da industria turística e que estean ou poidan estar a desenvolver un proxecto de innovación turística vinculada coa comunidade autónoma de Galicia..

 • No caso de emprendedores, estes deberán presentar unha idea de negocio ou proxecto de empresa de carácter innovador relacionado co sector turístico.
 • No caso de empresas – xa sean estas persoas físicas ou xurídicas – deberán estar legalmente constituídas en Galicia e NON ter unha antigüidade superior a dous (2) anos de actividade no momento de cubrir a solicitude de participación.

Á finalización do Prazo de Presentación de Solicitudes, a través do Comité de Selección, seleccionaranse un máximo total de 20 Proxectos (15+5) que se corresponderán con 15 proxectos participantes (seleccionados) e unha reserva de 5 para o caso de baixas imprevistas, renuncias, anulacións de participación por parte da organización da aceleradora ou outros motivos que puidesen xurdir. Neste caso, será decisión do Comité Asesor decidir cal será o Proxecto Reserva que accederá á Pre-Academia. O perfil requirido nos proxectos é o seguinte:

 • Proxectos Innovadores
 • De alto impacto na Sociedade
 • Enfocados no sector do Turismo
 • Constituídos na Comunidade galega

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día 23 de febreiro de 2022 ás 12:00 p.m. (hora peninsular española) e finalizará o día 22 de marzo de 2022 ás 11:59 a.m. (hora peninsular española) ambos os incluídos. As solicitudes irán acompañadas da documentación e información requirida, e presentaranse vía telemática, preferiblemente mediante o formulario de inscrición publicado na web da aceleradora ( https:// turislab. gal/# suscripcion ) As categorías serán as seguintes:

 • TRAVEL TECH, proxectos tecnolóxicos no campo da tecnoloxía de viaxes.
 • INFRASTRUCTURE TRACK, proxectos que fagan máis accesible o turismo especializado, e que tamén popularicen e creen infraestruturas para iso.
 • CAMINO DE SANTIAGO, proxectos que fortalezan, diversifiquen, amplíen a oferta ou potencien o eixo de entrada do Turismo en Galicia.
 • SOCIAL TECH, proxectos de negocios socialmente relevantes no campo das viaxes e o turismo.
 • SOSTIBILIDADE, proxectos cun impacto positivo no desenvolvemento sostible.
 • GASTRO TECH, proxectos 360, do mundo gastronómico, que adxunten produtos locais, restauración, cultura e turismo.
 • TURISMO DE LITORAL, proxectos do sector turístico relacionados co Turismo Náutico e o mar.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

A documentación para presentar será a seguinte:

 • Solicitude de participación segundo o Formulario en liña publicado na web da Aceleradora.
 • Memoria descritiva do proxecto empresarial a través de la Web
 • Documento identificativo (DNI) da persoa solicitante
 • Dirección de correo electrónico e teléfono de contacto
 • Outros datos incluídos no formulario

A falta de presentación da documentación esixida supoñerá a perda dos dereitos de participación nesta convocatoria. Con todo, revisado o expediente presentado, o Grupo de Expertos poderá solicitar a remisión ou corrección de documentación necesaria. Así mesmo, o Comité Asesor poderá, nos casos que estime necesario, requirir a solicitantes información complementaria sobre o proxecto.

PROCESO DE SELECCIÓN

Transcorrido o prazo de presentación de candidaturas e analizada a documentación recibida durante o mesmo por parte do Comité Asesor, as propostas admitidas serán avaliadas polo Comité de selección. O Comité Asesor poderá convocar aos promotores dos proxectos mellor valorados a unha entrevista persoal, que poderá realizarse de maneira presencial ou a través de ferramentas de comunicación en liña, co obxecto de ampliar a información relativa aos mesmos.

Nestes casos, poderase solicitar o apoio de colaboradores externos, mentores do programa ou investidores, que participarán nas entrevistas. Coas puntuacións obtidas e as valoracións do Grupo de Expertos, redactarase o informe técnico que acompañará a documentación e recursos achegados polos proxectos e que será entregada ao Comité de Selección, responsable de seleccionar os 15 proxectos finalistas que participarán na fase de Pre-academia e os 5 suplentes. As puntuacións obtidas nestes procesos son privadas para uso do equipo de Dirección.

TURISLAB comunicará a decisión final do Comité de Selección de forma individual aos seleccionados, a través do correo electrónico / Teléfono de contacto. Os participantes seleccionados deberán comunicar a súa aceptación nun prazo de DOUS (2) días naturais mediante e-mail á dirección: aceleradora@turislab.gal   

Transcorrido este prazo sen recibir resposta por parte do aspirante seleccionado, entenderase renunciado o dereito de participación no programa; nese caso, seleccionarase ao seguinte designado da lista de proxectos preseleccionados atendendo aos criterios de valoración do Comité Asesor e a puntuación. Durante 1 mes (4 semanas) os 15 proxectos Preseleccionados recibirán talleres formativos para avanzar coas ideas de Negocio e a formación en Presentacións. Desta maneira permitirá coñecer mellor cada un dos proxectos e equipos para validar o potencial que teñen. Dos 15 proxectos que se seleccionaron, definiranse os 10 finalistas que pasarán á Academia.

COMITÉ ASESOR (Grupo de Expertos)

Trátase dun Grupo formado por cinco profesionais de diversos ámbitos que se ocupará da análise, estudo e asesoramento sobre os Proxectos presentados. Ademais, asistirá ao Comité de Selección en diversos momentos e fases do Programa segundo requirimento de leste. A composición do Comité Asesor publicarase na propia web da Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos www.turislab.gal.

COMITÉ DE SELECCIÓN

O Comité de Selección estará conformado por profesionais de diversos ámbitos do Sector Turístico incorporando membros do sector empresarial e emprendemento. A composición do Comité de Selección publicarase na propia web da Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos www.turislab.gal.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

O Comité puntuará cada proxecto do 0 ao 50 para cada un dos criterios de avaliación que se detallan:

 • Equipo
 • Impacto Económico
 • Orientación ao Produto
 • Factores de Innovación
 • Repercusión no Sector Turístico
 • Escalabilidade
 • Internacionalización

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

As sesións de traballo realizaranse en formato mixto, alternando sesións en modo presencial conxuntamente con sesións en remoto a través de ferramentas de comunicación en liña.

Garantirase en todo caso, a seguridade e a integridade de todos os participantes no programa seguindo as normas, medidas e/ou restricións Sanitarias vixentes en cada momento.

FASE 1 – PREACADEMIA

Durante 1 mes os 15 proxectos seleccionados recibirán talleres formativos para avanzar coas ideas de negocio; ao mesmo tempo, estas sesións permitirán á Dirección coñecer mellor cada un dos proxectos e dos membros que conforman os equipos de cada un de tal modo que se poida validar o potencial que teñen.

PROGRAMA

 • Planifícanse DOUS sesións presenciais á semana
 • Venres en horario de 15.00 h a 21.00 h
 • Sábados en horario de 9.00 h a 15.00 h
 • Utilizaranse as instalacións de Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos e do CSHG
 • No caso de utilizar outro formato, deberanse xestionar os recursos necesarios (Coordinación dunha plataforma para vídeo-conferencia)
 • Deberase supervisar a asistencia ás sesións por parte dos participantes

TALLERES FORMATIVOS, MENTORÍAS

 • Modelo de negocio. Lean Startup
 • Análise financeiro. Estrutura financeira do proxecto
 • Presentación de proxectos. Elevator Pitch
 • Taller de Traballo con Empresas tractoras. Sistema 1/1
 • Taller de Traballo con Mentores. Sistema 1/1

XORNADA DEMO DAY

Esta xornada suporá a Clausura da Fase de Pre-Academia e nela o Comité de Selección evaluará cada un dos proxectos e promotores.

Este evento levarase a cabo baixo os seguintes criterios:

 • Presentación dos 15 proxectos ante o Comité de Selección
 • As presentacións serán de forma individual co apoio gráfico (proxector, computadora, pantalla)
 • O Comité disporá dunha plantilla de Avaliación por proxecto e da documentación (OnePage) elaborada por cada un dos promotores
 • Cada Promotor/Equipo terá 5 minutos para o pitching do seu proxecto
 • Á finalización, o Comité terá 10 minutos para preguntas
 • A orde de Presentación dos proxectos será comunicado con 2 días de antelación
 • A non presentación dalgún dos proxectos nesta xornada, suporá a eliminación inmediata do Programa de Aceleración

FASE 2 – ACELERACIÓN

É o Núcleo Central do Programa de Aceleración e ao longo de toda esta Fase, desenvolverase a Formación e Capacitación das Startups seleccionadas así como o Asesoramento, Seguimento e Mentorización das mesmas apoiado a través de profesionais e Empresas.

Desde o inicio desta fase, asignarase 1 Mentor para cada proxecto que lles acompañará ao longo de todo o proceso e que dispoñerá de acceso ao resto de Mentores baixo petición e segundo Necesidades. O Proceso de Aceleración terá unha duración de 6 meses, comezando en maio e finalizando en novembro do 2022. A Academia permanecerá pechada durante o mes de agosto.

Os promotores dos proxectos participantes, terán acceso a:

 • Talleres formativos
  • Sesións de Mentorías (específicas)
  • Reunións con Empresas tractoras
  • Eventos e Actividades
  • Rede de Expertos
  • Instalacións para o desenvolvemento de todas as actividades
  • Servizos adicionais (legal, servidor, comunicación…)

TALLERES

 • Aplicarase unha metodoloxía Lean Startup ao longo de todo o programa
 • 40 sesións (aproximadamente) ao longo de 6 meses
 • Sesións de 5 horas por xornada (6 horas de xornada)
 • O programa completarase coas temáticas verticais específicas aos proxectos seleccionados (estímanse unhas 50 horas adicionais con expertos)

FASE 3 – INVESTORS DAY

Os proxectos seleccionados serán presentados a un panel de investidores privados e institucionais dentro das Xornadas de peche da Aceleradora.

 • Presentación ante inversores dos proxectos
  • Evento onde se invitará a grupos de inversión, autoridades, profesores, mentores, empresas tractoras e medios de comunicación
  • As presentacións serán de forma individual co apoio gráfico (proxector, computadora, pantalla)
  • Cada equipo terá 5 minutos para o pitching do seu proxecto, e unha rolda de preguntas de 15-20 minutos
  • El equipo investidor terá previamente a documentación do proxecto (Deck e OnePage)
  • Ao finalizar todas as presentacións, abrirase o espazo para Networking, de modo que poidan establecerse relacións entre os Promotores e os asistentes.

PREMIOS

A selección dos proxectos gañadores realizarase na fase final do Programa, onde se presentarán os proxectos ao Xurado que valorará tanto a defensa do proxecto como a súa viabilidade e grao de innovación e desenvolvemento.

Premios e Recoñecementos:

   . 1º Premio. – 40.000 € + PROMOCIÓN*

   . 2º Premio. – 20.000 € + PROMOCIÓN*

   . 3º Premio.- 15.000 € + PROMOCIÓN*

   . Recoñecemento ao Emprendedor. – 5.000 € (A elección da Dirección)

* Participación en EVENTOS ou FERIAS do Sector da man da AXENCIA GALEGA de TURISMO

Nota.- Serán por conta dos premiados cantos tributos graven pola concesión dos premios.

OBRIGAS DOS PARTICIPANTES

a) A aceptación das bases conleva o compromiso dos promotores dos proxectos para cumprir todas as normas de uso das instalacións establecidas pola Dirección do Programa, así como a asistir e participar activamente nas actividades programadas e sesións de Mentoring propostas polo Equipo Técnico do Programa. A reiterada ausencia ou falta de interese/rendemento por parte do equipo promotor poderá conlevar a finalización da súa participación no Programa sen que deba mediar indemnización algunha por parte das entidades colaboradoras no mesmo. A participación no Programa ten unha duración de 8 meses. Con todo, á finalización de cada mes, o Equipo de Dirección encargado do Programa realizará unha Avaliación (mensual) que entre outros aspectos, servirá para decidir se, polo seu aproveitamento e grao de implicación, o proxecto debe continuar o mes seguinte ou debe abandonar o Programa.

b) Durante a vixencia do Programa de Aceleración, as empresas participantes deberán incluír a información da súa participación no programa tanto nos seus portais webs como nos eventos e accións con medios de comunicación e redes sociais que se consideren oportuno, para o que se lles facilitará o logotipo oficial do Programa e aqueles medios e recursos gráficos que se precisen,

SEGUIRANSE AS PAUTAS E NORMAS DEFINIDAS POLO GABINETE DE PRENSA,  COMUNICACIÓN E RRSS DA AXENCIA GALEGA DE TURISMO

c) Coa aceptación das bases, os participantes no Programa autorizan á Axencia de Turismo de Galicia a convidar a prensa especializada e/ou xeralista para cubrir as actividades realizadas durante o proceso de aceleración. Así mesmo, autorizan a difusión e publicación en medios e redes sociais da súa imaxe, nome e apelidos dos membros promotores, así como referencias ao proxecto.

CONFIDENCIALIDADE

A información recompilada dos proxectos presentados será tratada con absoluta e rigorosa confidencialidade, e o seu uso destinarase exclusivamente para valorar a candidatura presentada.

TITULARIDADE DOS PROXECTOS

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre as iniciativas presentadas e os seus contidos pertencen aos autores dos respectivos proxectos. Todos os participantes na convocatoria garanten a orixinalidade dos proxectos presentados e que non infrinxen normas ou dereitos de terceiros.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

As partes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos persoais que puidesen levar a cabo en virtude do mesmo realícese con absoluto respecto ás normas de seguridade e de conformidade co establecido no Regulamento 2016/179 (UE) Xeral de Protección de Datos (en diante, RGPD), na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD) e demais normativa concordante. Os datos persoais das persoas físicas serán tratados unicamente para a adecuada formalización e desenvolvemento do mesmo e en base ao disposto no artigo 6.1 b) do RGPD.

ANEXO


A Aceleradora Galega de Proxectos Turísticos resérvase o dereito de modificar ou cancelar o programa, profesionais, docentes, mentores, empresas tractoras se así estima oportuno, sen que isto conleve indemnización ou reclamación por parte dos participantes. Os participantes deben asistir ás sesións que expoña a aceleradora, sendo motivo de expulsión a falta reiterada non xustificada, exceptuando as de causa maior (morte, accidente ou enfermidade).