Bases Turislab

Bases da convocatoria do Programa Turislab

A Xunta de Galicia aposta polo emprendemento e a innovación como vía para mellorar a calidade de vida dos cidadáns de Galicia, como panca de eficiencia e de calidade da xestión autonómica, e como polo de xeración e atracción de actividades de alto valor engadido. De tal xeito, co obxectivo de potenciar o alto impacto económico do turismo en Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia quere impulsar a creación da primeira aceleradora de Turismo en Galicia co fin de impulsar a emprendedores con ideas de negocio enfocado no turismo cara ao éxito das súas empresas, poñer en contacto a emprendedores con redes de mentores, persoas expertas e empresas tractoras para o desenvolvemento dos negocios, facilitar recursos, servizos e axudas económicas a emprendedores para a creación das empresas e establecer contactos entre as empresas con fontes de investimento públicas e privadas

Turislab é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia e coordinada por GALICIA TURISTIC SL, e contará coa participación de grandes empresas tractoras do sector, así como outras entidades colaboradoras do sector. O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados no sector turístico e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento; contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Ponse en marcha a primeira edición do Programa TURISLAB de aceleración de empresas turísticas, que se rexerá polas presentes Bases legais,, co fin de potenciar a creación de novas empresas e fomentar a atracción e instalación de empresas innovadoras relacionadas co sector turístico en Galicia.

O Proxecto Turislab desenvolverase por GALICIA TURISTIC SL en colaboración continúa coa Axencia de Turismo de Galicia, en torno a unha convocatoria que consta de 4 fases:

· Convocatoria e Selección dos proxectos
· Pre-Academia
· Academia
· Investor Day

Unha vez finalizadas as fases, premiaranse aos 5 proxectos seleccionados, a través dos mecanismos previstos no ordenamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para ser beneficiarios.

PARTICIPANTES

Poderán participar neste Programa os emprendedores e/ou empresas con personalidade física ou xurídica, cuxa actividade principal estea relacionada co sector da industria turística e que estean ou poidan, estar desenvolvendo un proxecto de innovación turística vinculadas coa comunidade autónoma de Galicia.

  • No caso de emprendedores estes deberán presentar unha idea de negocio ou proxecto de empresa de carácter innovador relacionado co sector turístico.
  • Para o caso de empresas -persoas físicas ou xurídicas-, estas deberán estar legalmente constituídas e que non superasen un ano de actividade, no momento de formular a solicitude de participación.

A convocatoria seleccionará un máximo de 15 proxectos participantes, deixando unha reserva de 5 máis para o caso de baixas imprevistas e/ou anulacións da participación por parte da organización da aceleradora, que pasarán ao programa de formación na Pre-Academia.

O perfil requirido nos proxectos é o seguinte:

• Innovadores
• De alto impacto na sociedade
• Foco no sector do turismo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día 30 de marzo de 2021 ás 12:00 p.m. (hora peninsular española) e finalizará o día 28 de abril de 2021 ás 11:59 a.m. (hora peninsular española) ambos inclusive.

As solicitudes irán acompañadas da documentación e información requirida, e presentaranse vía telemática, preferiblemente mediante o formulario de inscrición publicado na web do Programa (https://turislab.gal/#suscripcion).

As categorías serán as seguintes:
• Travel Tech, proxectos tecnolóxicos no campo da tecnoloxía de viaxes.
•Infrastructure Track, proxectos que fagan máis accesible o turismo especializado, e que tamén popularizan e cren infraestrutura para iso.
•Camiño de Santiago, proxectos que fortalezan, diversifiquen, amplíen a oferta, … ou potencien o eixo de entrada do Turismo en Galicia
•Social Tech, proxectos de negocios socialmente relevantes no campo das viaxes e o turismo.
•Sustentabilidade, proxectos cun impacto positivo no desenvolvemento sostible.
•Gastro Tech, proxectos 360, do mundo gastronómico, que axunten produtos locais, restauración, cultura e turismo.

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

A documentación para presentar será a seguinte:
· Solicitude de participación segundo formulario en liña publicado na web do Programa.
· Memoria descritiva do proxecto empresarial
· Copia do documento identificativo da persoa solicitante
· Copia do modelo de declaración censual de inicio de actividade, modelos 036 ou 037 (só no caso de empresas xa creadas).

A falta de presentación da documentación esixida supoñerá a perda dos dereitos de participación nesta convocatoria. Con todo, revisado o expediente presentado, o Comité de selección poderá solicitar a remisión ou corrección da documentación necesaria.

Así mesmo, o comité de selección poderá, nos casos que estime necesario, requirir á solicitantes información complementaria sobre o proxecto.

PROCESO DE SELECCIÓN

Transcorrido o prazo de presentación de candidaturas e analizada a documentación recibida durante o mesmo, as propostas admitidas serán avaliadas polo comité de selección.

O comité poderá convocar aos promotores dos proxectos mellor valorados a unha entrevista persoal, que poderá realizarse de maneira presencial ou a través de ferramentas de comunicación en liña, con obxecto de ampliar a información relativa aos mesmos. Para esta fase poderase requirir o apoio de colaboradores externos, mentores do programa ou investidores, que participarán nas entrevistas.

Coas puntuacións obtidas na fase de avaliación de proxectos e as valoracións do comité técnico de avaliación, redactarase o informe técnico que acompañará á documentación e recursos achegados polos proxectos e que será entregada ao Comité de Selección, responsable de seleccionar os 15 proxectos finalistas e os 5 suplentes que participarán na fase de pre academia.

Turistic comunicará a decisión final do Comité de Selección de forma individual aos seleccionados, a través do correo electrónico de contacto.

Os participantes seleccionados deberán comunicar a súa aceptación nun prazo de CINCO (5) días naturais mediante correo electrónico á dirección: aceleradora@turislab.gal

Transcorrido este prazo sen recibir resposta por parte do aspirante seleccionado, entenderase desistido do dereito de participación no programa, nese caso seleccionarase o seguinte designado da lista de proxectos pre-seleccionados atendendo a criterios de puntuación.

Durante 1 mes os 15 proxectos seleccionados recibirán talleres formativos para avanzar coas ideas de negocio. Desta maneira permitirá coñecer mellor cada un dos proxectos e equipos para validar o potencial que teñen

Dos 15 proxectos que presentaron se seleccionarán 10 finalistas que pasarán á Academia

COMITÉ DE SELECCIÓN

O Comité de Selección estará conformado por profesionais de diversos ámbitos. A composición do comité publicarase na propia web de Turislab.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

O comité puntuará cada proxecto do 0 ao 10 para cada un dos criterios de avaliación:

· Factores de innovación
· Equipo
· Orientación ao turismo
· Impacto económico
· Viabilidade do proxecto
· Internacionalización
· Escalabilidade
· Investimento necesario

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

As sesións de traballo realizaranse en formato mixto, alternando sesións en modo presencial, garantindo en todo momento a seguridade e a integridade de todos os participantes no programa, conxuntamente con sesións en remoto a través das ferramentas de comunicación en liña.

Fase 1 – PREACADEMIA

Actividades:
· Durante 1 mes os 15 proxectos seleccionados recibirán talleres formativos para avanzar coas ideas de negocio; desta maneira permitirá coñecer mellor cada un dos proxectos e equipos para validar o potencial que teñen
· Coordinación dos talleres para a súa correcta impartición.
· As sesións realizaranse os venres de 15 h a 21, e os sábados de 9 h a 15 h.
· Sesións presenciais (se a situación sanitaria permíteo). De non ser así, xestionar as sesións en liña e os recursos que son necesarios (Coordinación de plataforma de vídeo conferencia)
· Xestionar a asistencia ás sesións por parte dos participantes

Talleres formativos e mentorías:
· Lean Startup: metodoloxía para o desenvolvemento de negocios e produtos
· Modelo de negocio
· Análise Financeira: estrutura financeira do proxecto
· Comunicación: ferramentas de presentación de proxectos

Ademais das sesións formativas con profesores, os emprendedores terán reunións con empresas tractoras e con mentores que lles achegue valor. Estas sesións serán individuais e alternaranse coas sesións formativas

Incluirá un Demoday que contara coas seguintes actividades:
• Presentación dos 15 proxectos ante o comité avaliador
• As presentacións serán de forma individual con apoio gráfico (proxector, computador, pantalla)
• Cada equipo terá 5 min para o pitching do seu proxecto
• O comité terá previamente a documentación do proxecto ( OnePager)
• Unha vez terminados os 5 min, o comité terá 20 min para preguntas
• O comité dispoñerá de material para poder facer anotacións
• Comunicación da orde de presentación dos proxectos 2 días antes do Demoday
• A non presentación dalgún dos proxectos ese día será automaticamente expulsado do proceso.

Fase 2 – ACELERACIÓN Seguimento e mentoring, apoiado por consultores e advisors.

Actividades:
• Proceso de aceleración dos proxectos de 6 meses
• A Academia manterase pechada durante o mes de Agosto
• Os proxectos terán acceso a:
• Talleres formativos
• Sesións de mentoría
• Reunións con empresas tractoras
• Eventos
• Rede de expertos
• Instalacións para o desenvolvemento de todas as actividades
• Servizos adicionais (legal, servidor, comunicación…)

Desde o inicio asignarase 1 mentor para cada proxecto que lles acompañase ao longo de todo o proceso

Talleres:
· Aplicarase unha metodoloxía Lean Startup ao longo de todo o programa
· 12 talleres en total ao longo de 6 meses
· Talleres cada 7 días, 6horas/taller
· O programa completarase coas temáticas verticais específicas aos proxectos seleccionados (estímanse unhas 40 h adicionais con expertos en cada temática)

Fase 3 – INVESTORS DAY no que os proxectos seleccionados poderán ser presentados a un panel de inversores privados e institucionais.

· Presentación ante investidores dos proxectos
· Evento onde se convidará a grupos de investimento, autoridades profesores, mentores, empresas tractoras e medios de comunicación
· As presentacións serán de forma individual con apoio gráfico (proxector, computador, pantalla)
· Cada equipo terá 3 min para o pitching do seu proxecto, e unha quenda de preguntas de 15 min
· O equipo investidor terá previamente a documentación do proxecto ( Deck e OnePager)
· Ao finalizar todas as presentacións, abrirase o espazo para networking, e que poidan establecerse relacións entre os asistentes.

PREMIOS

Os proxectos seleccionados no Programa Turislab que finalicen con éxito o itinerario de aceleración, terán dereito a participar nos PREMIOS ECONÓMICOS TURISMO TURISLAB Á INICIATIVA TURÍSTICA EMPRENDEDORA, promovido por Turismo de Galicia.

A selección dos proxectos gañadores realizarase na fase final do Programa, onde se presentarán os proxectos ao Xurado que valorará tanto a defensa do proxecto como a súa viabilidade e grao de innovación e desenvolvemento.

Serán por conta dos premiados cuantos tributos graven a concesión dos premios.

OBRIGAS DOS PARTICIPANTES

A aceptación das bases conleva o compromiso dos promotores dos proxectos para acatar todas as normas de uso das instalacións establecidas pola Dirección do Programa, así como, a asistir e participar activamente nas actividades programadas e sesións de mentoring propostas polo Equipo Técnico do Programa.

A reiterada ausencia ou falta de interese por parte do equipo promotor poderá conlevar a finalización da súa participación no Programa sen que deba mediar indemnización algunha por parte das entidades colaboradoras no programa.

A participación no Programa ten unha duración de 8 meses. Con todo, transcorrido o primeiro mes, o Equipo Técnico encargado do Programa realizará unha avaliación intermedia para decidir se, polo seu aproveitamento e grao de implicación, o proxecto debe continuar os tres meses restantes ou debe abandonar o Programa.

Así mesmo, polo menos durante a vixencia do Programa de Aceleración, as empresas participantes deberán incluír a información da súa participación no programa tanto nos seus portais webs, así como nos eventos e accións con medios de comunicación e redes sociais que se consideren oportuno, para o que se lles facilitará en logotipo oficial do Programa e aqueles medios e recursos gráficos que se precisen.

Coa aceptación das bases, os participantes no Programa autorizan a Turismo de Galciia para convidar a prensa especializada e/ou xeneralista para cubrir as actividades realizadas durante o proceso de aceleración. Así mesmo, autorizan a difusión e publicación en medios e redes sociais da súa imaxe, nome e apelidos dos membros promotores, así como referencias ao proxecto.

CONFIDENCIALIDADE

A información recompilada dos proxectos presentados será tratada con absoluta e rigorosa confidencialidade, e o seu uso destinarase exclusivamente a valorar a candidatura presentada.

TITULARIDADE DOS PROXECTOS

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre as iniciativas presentadas pertencen aos autores dos respectivos proxectos e os seus contidos.
Todos os participantes na convocatoria garanten a orixinalidade dos proxectos presentados e que non infrinxen normas ou dereitos de terceiros.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

As partes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos persoais que puideran levarse a cabo en virtude do mesmo se realice con absoluto respecto ás normas de seguridade e de conformidade co establecido no Regulamento 2016/179 (UE) Xeral de Protección de datos (en adiante, RXPD), na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (en adiante, LOPDGDD) e demais normativa concordante.
Os datos persoais das persoas físicas serán tratados unicamente para a adecuada formalización e desenvolvemento do mesmo e en base ao disposto no artigo 6.1 b) do RXPD.

ANEXO

Turislab resérvase o dereito de modificar ou cancelar o programa, profesionais, docentes, mentores, empresas tractoras se así o estima oportuno, sen que isto conleve indemnización ou reclamación por parte dos participantes.
Os participantes deben asistir ás sesións que expoña a aceleradora, sendo motivo de expulsión a falta reiterada e non xustificada, exceptuando as de causa maior ( morte, accidente ou enfermidade)